Konzol ([console])

A $host változó szolgáltatásaihoz hasonló dolgokat érünk el a [console] osztály (System.Console ) statikus metódusain keresztül is. Nézzük a tagjellemzőit:

[12] PS C:\> [console] | Get-Member -Static

 

 

   TypeName: System.Console

 

Name                 MemberType Definition

----                 ---------- ----------

CancelKeyPress       Event      System.ConsoleCancelEventHandler CancelKeyP...

Beep                 Method     static System.Void Beep(), static System.Vo...

Clear                Method     static System.Void Clear()

Equals               Method     static bool Equals(System.Object objA, Syst...

MoveBufferArea       Method     static System.Void MoveBufferArea(int sourc...

OpenStandardError    Method     static System.IO.Stream OpenStandardError()...

OpenStandardInput    Method     static System.IO.Stream OpenStandardInput()...

OpenStandardOutput   Method     static System.IO.Stream OpenStandardOutput(...

Read                 Method     static int Read()

ReadKey              Method     static System.ConsoleKeyInfo ReadKey(), sta...

ReadLine             Method     static string ReadLine()

ReferenceEquals      Method     static bool ReferenceEquals(System.Object o...

ResetColor           Method     static System.Void ResetColor()

SetBufferSize        Method     static System.Void SetBufferSize(int width,...

SetCursorPosition    Method     static System.Void SetCursorPosition(int le...

SetError             Method     static System.Void SetError(System.IO.TextW...

SetIn                Method     static System.Void SetIn(System.IO.TextRead...

SetOut               Method     static System.Void SetOut(System.IO.TextWri...

SetWindowPosition    Method     static System.Void SetWindowPosition(int le...

SetWindowSize        Method     static System.Void SetWindowSize(int width,...

Write                Method     static System.Void Write(string format, Sys...

WriteLine            Method     static System.Void WriteLine(), static Syst...

BackgroundColor      Property   static System.ConsoleColor BackgroundColor ...

BufferHeight         Property   static System.Int32 BufferHeight {get;set;}

BufferWidth          Property   static System.Int32 BufferWidth {get;set;}

CapsLock             Property   static System.Boolean CapsLock {get;}

CursorLeft           Property   static System.Int32 CursorLeft {get;set;}

CursorSize           Property   static System.Int32 CursorSize {get;set;}

CursorTop            Property   static System.Int32 CursorTop {get;set;}

CursorVisible        Property   static System.Boolean CursorVisible {get;set;}

Error                Property   static System.IO.TextWriter Error {get;}

ForegroundColor      Property   static System.ConsoleColor ForegroundColor ...

In                   Property   static System.IO.TextReader In {get;}

InputEncoding        Property   static System.Text.Encoding InputEncoding {...

KeyAvailable         Property   static System.Boolean KeyAvailable {get;}

LargestWindowHeight  Property   static System.Int32 LargestWindowHeight {get;}

LargestWindowWidth   Property   static System.Int32 LargestWindowWidth {get;}

NumberLock           Property   static System.Boolean NumberLock {get;}

Out                  Property   static System.IO.TextWriter Out {get;}

OutputEncoding       Property   static System.Text.Encoding OutputEncoding ...

Title                Property   static System.String Title {get;set;}

TreatControlCAsInput Property   static System.Boolean TreatControlCAsInput ...

WindowHeight         Property   static System.Int32 WindowHeight {get;set;}

WindowLeft           Property   static System.Int32 WindowLeft {get;set;}

WindowTop            Property   static System.Int32 WindowTop {get;set;}

WindowWidth          Property   static System.Int32 WindowWidth {get;set;}

Ezzel készíthetünk a régi ZX Spectrum és Commodore világába visszavezető, képernyő-pozícióba kiíró WriteTo-Pos függvényt:

function WriteTo-Pos ([string] $str, [int] $x = 0, [int] $y = 0,

     [string] $bgc = [console]::BackgroundColor,

     [string] $fgc = [Console]::ForegroundColor)

{

     if($x -ge 0 -and $y -ge 0 -and $x -le [Console]::WindowWidth -and

          $y -le [Console]::WindowHeight)

     {

          $saveY = [console]::CursorTop

          $offY = [console]::WindowTop      

          [console]::setcursorposition($x,$offY+$y)

          Write-Host -Object $str -BackgroundColor $bgc `

                -ForegroundColor $fgc -NoNewline

          [console]::setcursorposition(0,$saveY)

     }

}

A paraméterei: a kiírandó karakter (lehet szöveg is), a koordináta x és y része, valamint a háttérszín és a betű színe. Itt a fő okosság, hogy a konzol ablak a koordinátákat nem a látható részhez, hanem a teljes képernyő pufferhez számolja, így ha én a látható képernyő megfelelő pozíciójába akarok írni, akkor a „eltolást” figyelembe kell venni, amit a [console]::WinodwsTop statikus tulajdonság ad meg.

És ezzel akár körrajzoló függvényt is tudunk készíteni:

function Draw-Circle ($x, $y, $r)

{

     $step = [int] ([Math]::Atan(1/$r)*30)

     $px = (Get-WmiObject -Class Win32_VideoController

          ).currenthorizontalresolution

     $py = (Get-WmiObject -Class Win32_VideoController

          ).currentverticalresolution

     $cx = [Console]::LargestWindowWidth

     $cy = [Console]::LargestWindowHeight

     $deform = $py/$cy/$px*$cx

     for($i =0; $i -lt 360; $i+=$step)

     {

          $oy = [int] ($y + $r*[math]::sin($i/180*[math]::pi))

          $ox = [int] ($x + $r*[math]::cos($i/180*[math]::pi)*$deform)

          switch($i)

          {

                {$i -gt 337} {$c = "|"; break}

                {$i -gt 292} {$c = "\"; break}

                {$i -gt 247} {$c = "-"; break}

                {$i -gt 202} {$c = "/"; break}

                {$i -gt 157} {$c = "|"; break}

                {$i -gt 112} {$c = "\"; break}                

                {$i -gt 67} {$c = "-"; break}

                {$i -gt 22} {$c = "/"; break}

                default {$c = "|"}

           }

          WriteTo-Pos $c $ox $oy

     }

}

A függvény definíciója nem sok magyarázatot igényel. Az  $x, $y a kör közepének koordinátái, az $r a sugara, a $step a kör kirajzolásának a „felbontása” fokokban, melyet a sugár nagyságához igazítok. Kis körnél a két egymás melletti körívpont kirajzolásához nagyobbat lehet fordulni, nagyobb körnél kisebbet lehet csak fordulni, különben „lukacsos” lesz a körív. A karakterek nem négyzet alakúak, a WMI video vezérlő adataiból meg lehet a monitor vízszintes és függőleges felbontását határozni, valamint ezt összevetve a karakterszámban kifejezett maximális PowerShell ablakmérettel, ebből kijön a konzol fontjainak téglalap formájának aránya, amit a $deform változóban tárolok. Plusz még a fok függvényében más és más karaktert rak ki a képernyőre, amelyek jobban szimulálják a körívet.

Ezzel ilyen szépségeket lehet rajzolni:

138 . ábra Körrajzolás a konzolra

Sőt! Ezzel az osztállyal megoldható a várakozás nélküli billentyűzetfigyelés is:

function getkeysilent

{

    if([console]::KeyAvailable){

          while([console]::KeyAvailable){$key = [console]::readkey().Key}}

    else{$key = "nokey"}

    $key

}

A KeyAvailable statikus tulajdonság akkor válik igazzá, ha van leütött billentyűzet. Ennek vizsgálatával csak akkor olvasom be a ReadKey metódussal a billentyűt, ha már tudom, hogy le volt nyomva, így nem várakozik. Viszont ilyenkor elképzelhető, hogy a billentyűzet pufferbe több leütés is feltorlódott, így egészen addig kell olvasni, amíg a KeyAvailable jelez megnyomást. Visszatérési értékként a puffer utolsó billentyűzetlenyomását adom vissza.

A konzol tartalmát is be lehet olvasni, erre írtam egy célfüggvényt, mellyel egyszerűbb lesz egy karaktert beolvasni az x-y koordinátáról:

function getpos ($x, $y)

{

     if($x -ge 0 -and $y -ge 0 -and $x -le [Console]::WindowWidth -and

          $y -le [Console]::WindowHeight) {

    $y += [console]::WindowTop

    $r = New-Object System.Management.Automation.Host.Rectangle $x,$y,$x,$y

    $host.UI.RawUI.GetBufferContents($r)[0,0].character

     }

}

Ehhez nem a [console] osztály jó nekünk, hanem a $host automatikus változó, mely egy téglalap típusú osztályt vár paraméterként.Word To HTML Converter