Diskpart

Az előzőekben maga a WhoAmI hívása nem volt különösebben problémás, hiszen néhány egyszerű paraméter megadásával vezérelhettük a működését. De mit tehetünk akkor, ha egy parancssori eszköz saját „interpreter-szerűséggel” rendelkezik, azaz nem egyszerű parancssori paraméterátadással tudjuk vezérelni? A DiskPart ilyen eszköz, ha elindítjuk a parancssorból, akkor egy önálló környezetet kapunk, saját prompttal.

Megjegyzés

Az alábbi példákban a diskpart segédprogramot emelt szintű jogosultsággal futó PowerShell ablakban futtattam.

Nézzük itt a help parancsot, mellyel kilistázhatjuk ez elérhető utasításokat.

c:\>diskpart

 

Microsoft DiskPart version 6.1.7601

Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.

On computer: SOOST-PC

 

DISKPART> help

 

Microsoft DiskPart version 6.1.7601

 

ACTIVE      - Mark the selected partition as active.

ADD         - Add a mirror to a simple volume.

ASSIGN      - Assign a drive letter or mount point to the selected volume.

ATTRIBUTES  - Manipulate volume or disk attributes.

ATTACH      - Attaches a virtual disk file.

AUTOMOUNT   - Enable and disable automatic mounting of basic volumes.

BREAK       - Break a mirror set.

CLEAN       - Clear the configuration information, or all information, off the

              disk.

COMPACT     - Attempts to reduce the physical size of the file.

CONVERT     - Convert between different disk formats.

CREATE      - Create a volume, partition or virtual disk.

DELETE      - Delete an object.

DETAIL      - Provide details about an object.

DETACH      - Detaches a virtual disk file.

EXIT        - Exit DiskPart.

EXTEND      - Extend a volume.

EXPAND      - Expands the maximum size available on a virtual disk.

FILESYSTEMS - Display current and supported file systems on the volume.

FORMAT      - Format the volume or partition.

GPT         - Assign attributes to the selected GPT partition.

HELP        - Display a list of commands.

IMPORT      - Import a disk group.

INACTIVE    - Mark the selected partition as inactive.

LIST        - Display a list of objects.

MERGE       - Merges a child disk with its parents.

ONLINE      - Online an object that is currently marked as offline.

OFFLINE     - Offline an object that is currently marked as online.

RECOVER     - Refreshes the state of all disks in the selected pack.

              Attempts recovery on disks in the invalid pack, and

              resynchronizes mirrored volumes and RAID5 volumes

              that have stale plex or parity data.

REM         - Does nothing. This is used to comment scripts.

REMOVE      - Remove a drive letter or mount point assignment.

REPAIR      - Repair a RAID-5 volume with a failed member.

RESCAN      - Rescan the computer looking for disks and volumes.

RETAIN      - Place a retained partition under a simple volume.

SAN         - Display or set the SAN policy for the currently booted OS.

SELECT      - Shift the focus to an object.

SETID       - Change the partition type.

SHRINK      - Reduce the size of the selected volume.

UNIQUEID    - Displays or sets the GUID partition table (GPT) identifier or

              master boot record (MBR) signature of a disk.

Ha például futtatjuk a List parancsot, akkor – miután ez önmagában még nem teljes parancs – ennek további paraméterlehetőségeit kapjuk meg a képernyőn:

DISKPART> list

 

Microsoft DiskPart version 6.1.7601

 

DISK        - Display a list of disks. For example, LIST DISK.

PARTITION   - Display a list of partitions on the selected disk.

              For example, LIST PARTITION.

VOLUME      - Display a list of volumes. For example, LIST VOLUME.

VDISK       - Displays a list of virtual disks.

Azaz a teljes eredményhez például ezt kell futtatni:

DISKPART> list disk

 

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt

  --------  -------------  -------  -------  ---  ---

  Disk 0    Online           62 GB      0 B

  Disk 1    Online           20 GB    19 GB   *

Általában a Diskpart használatával akkor jutunk maradandó eredményhez, ha nem csak egy, hanem több utasítást adunk neki sorban. Általánosan elsőként ki kell választani azt az objektumot, amin dolgozni szeretnénk (1. művelet), majd végrehajtjuk a szándékolt tevékenységet ezen az objektumon (2. művelet). Hogyan lehet ezt megtenni? Szerencsére a Diskpart képes csőből felvenni az utasításokat, így kívülről egyszerre több utasítást is tudunk neki átadni, méghozzá úgy, hogy az elsőként átadott parancs hatálya még érvényben marad a második kiadásakor is, és az egész végén ráadásul automatikusan ki is lép a saját futtatási környezetéből. Például:

PS C:\training> "Select disk 0", "detail disk" | diskpart

 

Microsoft DiskPart version 6.1.7601

Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.

On computer: DC

 

DISKPART>

Disk 0 is now the selected disk.

 

DISKPART>

VBOX HARDDISK ATA Device

Disk ID: E4A712E6

Type   : SATA

Status : Online

Path   : 0

Target : 0

LUN ID : 0

Location Path : PCIROOT(0)#PCI(0D00)#ATA(C00T00L00)

Current Read-only State : No

Read-only  : No

Boot Disk  : Yes

Pagefile Disk  : Yes

Hibernation File Disk  : No

Crashdump Disk  : Yes

Clustered Disk  : No

 

  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info

  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------

  Volume 1         System Rese  NTFS   Partition    100 MB  Healthy    System

  Volume 2     C                NTFS   Partition     62 GB  Healthy    Boot

 

DISKPART> PS C:\training>

A fenti példában tehát egy Select és egy Detail utasítást is átadtam a Diskpart-nak. Természetesen a kimenet távolról sem objektum, hanem egy nagy sztringtömb, ami nem igazán nevezhető strukturáltnak, így lesz még ezzel dolgunk bőven.

Ahhoz, hogy partíciókat tudjunk létrehozni, érdemes egy olyan függvény létrehozásával kezdeni, amelyik információkat gyűjt össze arról, hogy egyáltalán tudunk-e még létrehozni partíciót és melyik lemezen? Ehhez a Diskpart List és a Detail műveletét is meg kell hívni. Ehhez az alábbi, Get-Disk függvényt hoztam létre. Ennek lényegi eleme a paraméterdefiníció utáni sor, amely egy nagy –match kifejezéssel megszűrt diskpart kifejezés, ami szétcincálja a list disk kimeneteként kapott sztringet. A függvény további részében ezt alakítom szebb objektummá, megküzdve a változó mértékegységekben jelzett méretek problémájával és hozzárakva a detail disk kimenetéből kinyerhető azon információt, hogy van-e már az adott lemezen partíció vagy kötet:

function Get-Disk {

param (

    [parameter(ValueFromPipelineByPropertyName=$true, ValueFromPipeline=$true, Position=0)]

    [int]

    $id,

    [switch] $free

)

    "list disk" | diskpart | ?{$_ -match "\sDisk\s(?<ID>\d+)\s+(?<state>\w+)\s+(?<size>\d+)\s(?<sizemag>\w+)\s+(?<free>\d+)\s(?<freemag>\w+)\s+(?<Dyn>\*?)\s+(?<GPT>\*?)"} |

        %{New-Object -TypeName PSObject -Property $matches|

            Select-Object -Property *, @{

                    n="Size";

                    e={&([scriptblock]::Create("$($_.size)$(if($_.sizemag -ne "b"){$_.sizemag})"))}

                },

                @{

                    n="Free";

                    e={&([scriptblock]::Create("$($_.free)$(if($_.freemag -ne "b"){$_.freemag})"))}

                },

                @{

                    n="ID";

                    e={[int]$_.ID}

                },

                @{

                    n="Dyn";

                    e={$_.dyn -eq "*"}

                },               

                @{

                    n="GPT";

                    e={$_.gpt -eq "*"}

                } -ExcludeProperty 0, size*, free*, ID, Dyn, GPT

        } | ?{if($PSBoundParameters.keys -contains "id"){$_.id -eq $id}else{$true}} |

                ?{if(!$free){$true}else{$_.free -gt 0}} |

            %{

                $volexists = ("Select disk $($_.id)", "detail disk" | diskpart)[-3] -ne "There are no volumes."

                Add-Member -InputObject $_ -MemberType Noteproperty -Name VolumeExists -Value $volexists -PassThru

            }

}

Nézzük ennek használatára példákat, illetve a kimenetét:

PS C:\training> Get-Disk | ft

 

state              Size        Free         ID        Dyn        GPT VolumeExis

                                                                             ts

-----              ----        ----         --        ---        --- ----------

Online      66571993088           0          0      False      False       True

Online      21474836480 20401094656          1       True      False      False

Online      10737418240  9663676416          2       True       True      False

 

 

PS C:\training> Get-Disk -free | ft

 

state              Size        Free         ID        Dyn        GPT VolumeExis

                                                                             ts

-----              ----        ----         --        ---        --- ----------

Online      21474836480 20401094656          1       True      False      False

Online      10737418240  9663676416          2       True       True      False

 

 

PS C:\training> Get-Disk -id 1 | ft

 

state              Size        Free         ID        Dyn        GPT VolumeExis

                                                                             ts

-----              ----        ----         --        ---        --- ----------

Online      21474836480 20401094656          1       True      False      False

Látható, hogy alapvetően háromfajta paraméterezéssel használhatjuk. Az első az, amikor nem adunk semmi paramétert, ilyenkor az összes diszkről kapunk információt. Ha a –free kapcsolót használjuk, akkor csak azokat a lemezeket sorolja fel, amelyeken van még szabad hely partíció létrehozására. Ha az –id paramétert adjuk meg, akkor csak az adott lemez információit kapjuk meg.

Ezután nézzük, hogyan lehet partíciót létrehozni? Elsőként érdemes összeszedni minden fontos információt a lemezről, amelyen a partíciót létre akarjuk hozni. Erre pont az előző függvényünket tudjuk felhasználni. Ezután érdemes minden hibalehetőséget megvizsgálni, még mielőtt bármit is teszünk. Ilyen hiba lehet például az, ha olyan lemezen akarunk partíciót létrehozni, ami nincs is, vagy olyanon, ahol nincs szabad hely, vagy olyan betűjelet akarunk adni, ami már foglalt, stb.

Az egyszerűség kedvéért én csak dinamikus diszkekkel foglalkozom, így ha a lemez nem dinamikus, akkor azzá alakítom. Ha a lemez nincs on-line állapotban, akkor meg azzá kell tenni. Ha a partíció kész, és fel is van csatolva, akkor én még meg is formázom.

Mindezeket az alábbi függvénnyel valósítottam meg:

function New-Diskpart {

param (

    [parameter(Mandatory=$true, ValueFromPipelineByPropertyName=$true, ValueFromPipeline=$true, Position=0)]

    [int]

        $id,

    [int]

        $sizeMB,

    [string]

        $mount,

    [switch]

        $gpt

)

 

$disk = Get-Disk -id $id

if(!$disk){

    Write-Error "No disk with ID $($disk.id)." -ErrorAction stop

}

if($disk.free -lt $sizemb*1mb){

    Write-Error "Not enough free space to create volume on disk $($disk.id)." -ErrorAction stop

}

 

if($mount -notmatch "^\w:?$"){

    if(test-path $mount){

        if(@(Get-ChildItem $mount -force).count -gt 0){

            Write-Error "The target mount point is not empty." -ErrorAction stop       

        }

    }

    else{

        $created = New-Item -Path (split-path $mount) -Name (split-path $mount -leaf) -ItemType directory -ErrorAction silentlycontinue

        if(!$created){

            Write-Error "Could not create taget directory for mount point $mount." -ErrorAction stop       

        }

    }

}

else{

    if($mount -notmatch ":$"){$mount += ":"}

    Get-ChildItem $mount -ErrorAction silentlycontinue > $null

    if($?){

        Write-Error "Drive letter $mount already used." -ErrorAction stop       

    }

}

 

$tasks = @("Select disk $($disk.id)")

 

if($disk.state -ne "Online"){

    $tasks += "online disk"

}

 

if(!$disk.dyn){

    $tasks += "convert dynamic"

}

 

if($gpt -or $sizeMB -ge 2mb){

    $tasks += "CONVERT GPT"

}

 

if($sizeMB -gt 0){

    $tasks += "CREATE VOLUME SIMPLE SIZE=$sizemb"

}

else{

    $tasks += "CREATE VOLUME SIMPLE"

}

 

if($mount -match "^(?<letter>\w):?$"){

    $tasks += "assign letter=$($matches.letter)"

}

else{

    $tasks += "assign mount=$mount"

}

 

$tasks += "Format fs=ntfs quick"

 

$tasks | diskpart

}

A New-Diskpart függvényemnek a következő paramétereket lehet átadni:

id: a lemez azonosítója, ahova a partíciót létre akarjuk hozni

sizeMB: a partíció mérete megabájtokban, ha kihagyjuk, akkor a teljes szabad terület felhasználásra kerül

mount: annak a meghajtónak a betűjele vagy az a könyvtár ahova becsatoljuk az új partíciót

gpt: ha ezt a kapcsolót szerepeltetjük, akkor a partíció nem MBR, hanem GPT típusú lesz. Ez a típus lesz alkalmazva automatikusan akkor is, ha a partíció mérete nagyobb, mint 2 TB.

Látható, hogy a hibalehetőségek kezelése után szépen kezdem összerakni azokat a tevékenységeket, amiket végre kell hajtani a sikeres végcél érdekében, kezdve onnan, hogy kiválasztom a megadott azonosítójú lemezt, ha szükséges, akkor on-line állapotba hozom, és így tovább, lezárva a formázással.Word To HTML Converter