Modul, mint objektum

Ha egy modulban nem csak függvények vannak, hanem változók is, és ezek fontos részei annak, akkor érdemes lehet a modult objektumként importálni, hiszen ekkor a függvényekből az objektum metódusai lesznek, a változókból pedig az objektum tulajdonságai lesznek. Ennek fő előnye, hogy az egész egyben kezelhető, „önhordó” lesz.

Nézzünk erre egy gyakorlati példát. Készítsünk egy nagyon egyszerű naplófájl kezelő modult, legyen a neve log.psm1:

$name = "log-$(get-date -f 'yyyyMMddHHmmss').log"

$path = $env:TEMP

$created = $false

$verbose = $true

 

$typehash = @{

    "I" = @{Text = "Info"}

    "W" = @{Text = "Warning"; FC = "Yellow"; BC = "Black"}

    "E" = @{Text = "Error"; FC = "Red"; BC = "Black"}

}

 

function write {

param(

    $entry,

    $type = "i" 

)

    $fullpath = Join-Path $path $name

    if(!(test-path $fullpath) -and $name){

        $line = "DateTime, EntryType, EntryText"

        [void] (New-Item -Path $path -Name $name -ItemType file -Force)

        Set-Content -Path $fullpath -Value $line -Encoding unicode

        $script:created = $true

    }

    $line = (Get-Date -f "yyyy.MM.dd hh.mm.ss") + ", " + $typehash.$type.text + ", " + $entry

    if($verbose){

        if($type -eq "I"){

            Write-Host $line

        }

        else{

            Write-Host $line -ForegroundColor $typehash.$type.fc -BackgroundColor $typehash.$type.bc

        }

    }

    Add-Content -Path $fullpath -Value $line -Encoding unicode

}

 

function open {

    if($script:created){

        $fullpath = Join-Path $path $name

        Import-Csv -Path $fullpath | Out-GridView

    }

    else{

        Write-Host "No log entry has been created." -ForegroundColor red

    }

}

 

Export-ModuleMember -Variable name, path, created, verbose, typehash -Function write, open

A modulban két függvényt definiáltam, a Write segítségével lehet a fájlba kiírni egy naplóbejegyzést és ha ’verbose’ üzemmódban vagyunk, akkor ugyanezt a sort a képernyőre is kiírja. Ráadásul a képernyőre kiírt változat színe a bejegyzés típusától függően piros vagy sárga, ha hiba vagy figyelmeztető üzenetről van szó. Van még egy Open függvény is, ami megnyitja a naplófájlt a GridView felületen.

Van még ebben a modulban néhány változó, amelyekkel a naplóállomány nevét ($name) és helyét ($path) adhatjuk meg, valamint az előbb már említett ’verbose’ üzemmódot állíthatjuk a $verbose paraméterrel, és a $created változó kiolvasásával ellenőrizhetjük, hogy történt-e már naplóbejegyzés vagy sem.

Természetesen lehetne még fokozni ennek a modulnak a szolgáltatásait, de itt most nem ez a lényeg, hanem az, hogy belássuk, hogy egy ilyen jellegű modult, ha csak simán importálunk, akkor elég nehéz kezelni. Hiszen függvényei sem túl specifikusak, például a Write egyben a Write-Host álneve is, így inkább az fog futni, nem pedig a mi függvényünk. Meg az exportált változókat sem könnyű megtalálni a számos gyári és esetleges egyéb saját változók között. Amúgy meg nem túl sok mindent exportálunk a modulból. Jó lenne ezt a néhány dolgot együtt tartani, és erre pont jó az egyedi objektumként történő importálás. Nézzük, hogy hogyan:

[1] PS C:\> $logger = Import-Module C:\_munka\powershell\_Scripts\log.psm1 -AsC

ustomObject -Force

[2] PS C:\> $logger

 

 

created  : False

name     : log-20120315225244.log

path     : C:\Users\soost\AppData\Local\Temp

typehash : {I, E, W}

verbose  : True

 

[3] PS C:\> $logger | gm -MemberType methods

 

 

   TypeName: System.Management.Automation.PSCustomObject

 

Name        MemberType   Definition

----        ----------   ----------

Equals      Method       bool Equals(System.Object obj)

GetHashCode Method       int GetHashCode()

GetType     Method       type GetType()

ToString    Method       string ToString()

open        ScriptMethod System.Object open();

write       ScriptMethod System.Object write();

A $logger változóm tartalmazza a modul képességeit, az ott definiált függvényekből metódusok lettek, az exportált változókból meg tulajdonságok. És így egy egységben tarthatjuk ezeket. Nézzük, az objektum a formában hogyan is kezelhető a naplózás:

[4] PS C:\> $logger.write("Sima infó")

2012.03.16 11.08.09, Info, Sima infó

[5] PS C:\> $logger.write("Figyelmeztetés","W")

2012.03.16 11.08.14, Warning, Figyelmeztetés

[6] PS C:\> $logger.write("Hiba","E")

2012.03.16 11.08.15, Error, Hiba

[7] PS C:\> $logger.open()

Az Open hatására megnyílik a rács, benne a naplóbejegyzések:

Evvel aztán a beépített keresési, szűrési és sorba rendezési lehetőségekkel könnyen tudjuk kezelni a naplófájlunkat.

Megjegyzés

Sajnos a modul egyedi objektumként való importálásával a modul a szokásos módon is importálásra kerül, azaz például a $created és a $name változó, vagy a függvények is megszólíthatók kívülről is. Ennek az a veszélye, hogy ha például a globális hívási környezetben átírom a $name változót, akkor már a $logger.Open() sem fog működni:

[21] PS C:\> $name

log-20120316110803.log

[22] PS C:\> $name = "valami"

[23] PS C:\> $logger.open()

Exception calling "open" with "0" argument(s): "Cannot open file "C:\Users\soo

st\AppData\Local\Temp\valami"."

At line:1 char:13

+ $logger.open <<<< ()

    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [], MethodInvocationException

    + FullyQualifiedErrorId : ScriptMethodRuntimeException

 Így erre mindenképpen oda kell figyelni a modul egyedi objektumként való importálásakor.Word To HTML Converter